Privacybeleid Fresh Forward Marketing BV & Fresh Forward Breeding BV

25 mei 2018

Fresh Forward Marketing BV & Fresh Forward Breeding BV, hierna te noemen “Fresh Forward”, houdt zich bezig met het veredelen en ontwikkelen van nieuwe fruitrassen, en is met name gespecialiseerd in aardbeien en appels. Ten behoeve van deze nieuwe fruitrassen worden door middel van overeenkomsten licenties verleend aan plantenkwekers en fruittelers, hetgeen deze plantenkwekers en fruittelers in staat stelt om plantmateriaal en fruit van deze rassen te mogen, testen, kweken en/of verkopen. Dat noodzaakt ons echter om persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens

Voor de uitvoering van onze activiteiten vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van voornoemde activiteiten gaat het om de volgende persoonsgegevens:

  • Voorletters, voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Doel van de verwerking

Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om overeenkomsten aan te kunnen gaan en daaraan uitvoering te kunnen geven. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en emailadres om contact met u te onderhouden over de verlening van licenties, het afsluiten van testovereenkomsten, etc..
  • Om een nieuwsbrief te kunnen toezenden, indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde activiteiten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacymaatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of onze activiteiten, dan wel op grond van de wet.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten.

Uw Privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fresh Forward. Ten slotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@fresh-forward.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u uiteraard graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan door ons worden aangepast. Het aangepaste privacybeleid geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Fresh Forward.

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met Fresh Forward
Stuur Fresh Forward een bericht!